Có 2 kết quả:

杳渺 yǎo miǎo杳眇 yǎo miǎo

1/2

yǎo miǎo

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

variant of 杳渺[yao3 miao3]