Có 2 kết quả:

药补不如食补 yào bǔ bù rú shí bǔ ㄧㄠˋ ㄅㄨˇ ㄅㄨˋ ㄖㄨˊ ㄕˊ ㄅㄨˇ藥補不如食補 yào bǔ bù rú shí bǔ ㄧㄠˋ ㄅㄨˇ ㄅㄨˋ ㄖㄨˊ ㄕˊ ㄅㄨˇ

1/2

Từ điển Trung-Anh

the benefits of medicine are not as great as those of good nutrition

Từ điển Trung-Anh

the benefits of medicine are not as great as those of good nutrition