Có 2 kết quả:

药物学 yào wù xué ㄧㄠˋ ㄨˋ ㄒㄩㄝˊ藥物學 yào wù xué ㄧㄠˋ ㄨˋ ㄒㄩㄝˊ

1/2

Từ điển Trung-Anh

pharmacology

Từ điển Trung-Anh

pharmacology