Có 2 kết quả:

要职 yào zhí要職 yào zhí

1/2

yào zhí

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) key job
(2) important position

yào zhí

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) key job
(2) important position