Có 2 kết quả:

椰林飄香 yē lín piāo xiāng椰林飘香 yē lín piāo xiāng

1/2

Từ điển Trung-Anh

pina colada (cocktail)

Từ điển Trung-Anh

pina colada (cocktail)