Có 1 kết quả:

椰奶 yē nǎi

1/1

yē nǎi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

coconut milk