Có 2 kết quả:

野顛茄 yě diān qié野颠茄 yě diān qié

1/2

yě diān qié

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

deadly nightshade (Atropa belladonna)

yě diān qié

giản thể

Từ điển Trung-Anh

deadly nightshade (Atropa belladonna)