Có 2 kết quả:

业务过失 yè wù guò shī ㄜˋ ㄨˋ ㄍㄨㄛˋ ㄕ業務過失 yè wù guò shī ㄜˋ ㄨˋ ㄍㄨㄛˋ ㄕ

1/2

Từ điển Trung-Anh

professional negligence

Từ điển Trung-Anh

professional negligence