Có 1 kết quả:

夜香木 yè xiāng mù

1/1

yè xiāng mù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Cestrum nocturnum