Có 2 kết quả:

液压千斤顶 yè yā qiān jīn dǐng液壓千斤頂 yè yā qiān jīn dǐng

1/2

Từ điển Trung-Anh

hydraulic jack

Từ điển Trung-Anh

hydraulic jack