Có 2 kết quả:

夜招待酒会 yè zhāo dài jiǔ huì ㄜˋ ㄓㄠ ㄉㄞˋ ㄐㄧㄡˇ ㄏㄨㄟˋ夜招待酒會 yè zhāo dài jiǔ huì ㄜˋ ㄓㄠ ㄉㄞˋ ㄐㄧㄡˇ ㄏㄨㄟˋ

1/2

Từ điển Trung-Anh

evening cocktail reception

Từ điển Trung-Anh

evening cocktail reception