Có 2 kết quả:

叶子 yè zi葉子 yè zi

1/2

yè zi

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) foliage
(2) leaf
(3) CL:片[pian4]

yè zi

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) foliage
(2) leaf
(3) CL:片[pian4]