Có 1 kết quả:

一半天 yī bàn tiān ㄧ ㄅㄢˋ ㄊㄧㄢ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) in a day or two
(2) soon