Có 2 kết quả:

衣橱 yī chú衣櫥 yī chú

1/2

yī chú

giản thể

Từ điển Trung-Anh

wardrobe

yī chú

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

wardrobe