Có 2 kết quả:

一寸光阴一寸金,寸金难买寸光阴 yī cùn guāng yīn yī cùn jīn , cùn jīn nán mǎi cùn guāng yīn一寸光陰一寸金,寸金難買寸光陰 yī cùn guāng yīn yī cùn jīn , cùn jīn nán mǎi cùn guāng yīn

1/2

Từ điển Trung-Anh

(1) lit. An interval of time is worth an ounce of gold, money cannot buy you time. (idiom)
(2) fig. Time is precious and must be treasured.

Từ điển Trung-Anh

(1) lit. An interval of time is worth an ounce of gold, money cannot buy you time. (idiom)
(2) fig. Time is precious and must be treasured.