Có 2 kết quả:

一党专制 yī dǎng zhuān zhì ㄧ ㄉㄤˇ ㄓㄨㄢ ㄓˋ一黨專制 yī dǎng zhuān zhì ㄧ ㄉㄤˇ ㄓㄨㄢ ㄓˋ

1/2

Từ điển Trung-Anh

one party dictatorship

Từ điển Trung-Anh

one party dictatorship