Có 2 kết quả:

一見如故 yī jiàn rú gù一见如故 yī jiàn rú gù

1/2

Từ điển Trung-Anh

familiarity at first sight

Từ điển Trung-Anh

familiarity at first sight