Có 2 kết quả:

依旧 yī jiù依舊 yī jiù

1/2

yī jiù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) as before
(2) still