Có 2 kết quả:

一目了然 yī mù liǎo rán一目瞭然 yī mù liǎo rán

1/2

yī mù liǎo rán

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

obvious at a glance (idiom)

Từ điển Trung-Anh

obvious at a glance (idiom)

Từ điển Trung-Anh

obvious at a glance (idiom)