Có 2 kết quả:

一木难支 yī mù nán zhī ㄧ ㄇㄨˋ ㄋㄢˊ ㄓ一木難支 yī mù nán zhī ㄧ ㄇㄨˋ ㄋㄢˊ ㄓ

1/2

Từ điển Trung-Anh

(1) lit. a single post cannot prop up a falling house (idiom)
(2) fig. one is helpless alone

Từ điển Trung-Anh

(1) lit. a single post cannot prop up a falling house (idiom)
(2) fig. one is helpless alone

Một số bài thơ có sử dụng