Có 2 kết quả:

一炮而紅 yī pào ér hóng一炮而红 yī pào ér hóng

1/2

Từ điển Trung-Anh

(1) to win instant success (idiom)
(2) to become an instant hit

Từ điển Trung-Anh

(1) to win instant success (idiom)
(2) to become an instant hit