Có 2 kết quả:

一顰一笑 yī pín yī xiào一颦一笑 yī pín yī xiào

1/2

Từ điển Trung-Anh

every frown and every smile

Từ điển Trung-Anh

every frown and every smile