Có 2 kết quả:

一气之下 yī qì zhī xià一氣之下 yī qì zhī xià

1/2

Từ điển Trung-Anh

(1) in a fit of pique
(2) in a fury

Từ điển Trung-Anh

(1) in a fit of pique
(2) in a fury