Có 2 kết quả:

一切向錢看 yī qiè xiàng qián kàn ㄧ ㄑㄧㄝˋ ㄒㄧㄤˋ ㄑㄧㄢˊ ㄎㄢˋ一切向钱看 yī qiè xiàng qián kàn ㄧ ㄑㄧㄝˋ ㄒㄧㄤˋ ㄑㄧㄢˊ ㄎㄢˋ

1/2

Từ điển Trung-Anh

to put money above everything else

Từ điển Trung-Anh

to put money above everything else