Có 2 kết quả:

一去无影踪 yī qù wú yǐng zōng一去無影蹤 yī qù wú yǐng zōng

1/2

Từ điển Trung-Anh

gone without a trace

Từ điển Trung-Anh

gone without a trace