Có 2 kết quả:

一时半会 yī shí bàn huì一時半會 yī shí bàn huì

1/2

Từ điển Trung-Anh

(1) a short time
(2) a little while

Từ điển Trung-Anh

(1) a short time
(2) a little while