Có 2 kết quả:

一时半会儿 yī shí bàn huìr ㄧ ㄕˊ ㄅㄢˋ 一時半會兒 yī shí bàn huìr ㄧ ㄕˊ ㄅㄢˋ

1/2

Từ điển Trung-Anh

(1) a short time
(2) a little while

Từ điển Trung-Anh

(1) a short time
(2) a little while