Có 2 kết quả:

一时半刻 yī shí bàn kè一時半刻 yī shí bàn kè

1/2

Từ điển Trung-Anh

(1) a short time
(2) a little while

Từ điển Trung-Anh

(1) a short time
(2) a little while