Có 2 kết quả:

一手包办 yī shǒu bāo bàn ㄧ ㄕㄡˇ ㄅㄠ ㄅㄢˋ一手包辦 yī shǒu bāo bàn ㄧ ㄕㄡˇ ㄅㄠ ㄅㄢˋ

1/2

Từ điển Trung-Anh

(1) to take care of a matter all by oneself
(2) to run the whole show

Từ điển Trung-Anh

(1) to take care of a matter all by oneself
(2) to run the whole show