Có 2 kết quả:

一丝不挂 yī sī bù guà一絲不掛 yī sī bù guà

1/2

Từ điển Trung-Anh

(1) not wearing one thread (idiom); absolutely naked
(2) without a stitch of clothing
(3) in one's birthday suit

Từ điển Trung-Anh

(1) not wearing one thread (idiom); absolutely naked
(2) without a stitch of clothing
(3) in one's birthday suit