Có 1 kết quả:

一通百通 yī tōng bǎi tōng

1/1

yī tōng bǎi tōng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

grasp this fundamental point and all the rest will follow (idiom)