Có 1 kết quả:

一文不值 yī wén bù zhí

1/1

yī wén bù zhí

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) worthless (idiom)
(2) no use whatsoever