Có 2 kết quả:

依我來看 yī wǒ lái kàn依我来看 yī wǒ lái kàn

1/2

Từ điển Trung-Anh

(1) as I see it
(2) in my opinion

Từ điển Trung-Anh

(1) as I see it
(2) in my opinion