Có 2 kết quả:

一一对应 yī yī duì yìng一一對應 yī yī duì yìng

1/2

Từ điển Trung-Anh

one-to-one correspondence

Từ điển Trung-Anh

one-to-one correspondence