Có 2 kết quả:

一飲而盡 yī yǐn ér jìn一饮而尽 yī yǐn ér jìn

1/2

Từ điển Trung-Anh

to drain the cup in one gulp (idiom)

Từ điển Trung-Anh

to drain the cup in one gulp (idiom)