Có 2 kết quả:

衣魚 yī yú ㄧ ㄩˊ衣鱼 yī yú ㄧ ㄩˊ

1/2

yī yú ㄧ ㄩˊ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

silverfish (Lepisma saccharina)

yī yú ㄧ ㄩˊ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

silverfish (Lepisma saccharina)