Có 2 kết quả:

一着不慎,满盘皆输 yī zhāo bù shèn , mǎn pán jiē shū ㄧ ㄓㄠ ㄅㄨˋ ㄕㄣˋ ㄇㄢˇ ㄆㄢˊ ㄐㄧㄝ ㄕㄨ一著不慎,滿盤皆輸 yī zhāo bù shèn , mǎn pán jiē shū ㄧ ㄓㄠ ㄅㄨˋ ㄕㄣˋ ㄇㄢˇ ㄆㄢˊ ㄐㄧㄝ ㄕㄨ

1/2

Từ điển Trung-Anh

One careless move and the whole game is lost. (idiom)

Từ điển Trung-Anh

One careless move and the whole game is lost. (idiom)