Có 2 kết quả:

一折两段 yī zhé liǎng duàn一折兩段 yī zhé liǎng duàn

1/2

Từ điển Trung-Anh

to split sth into two (idiom)

Từ điển Trung-Anh

to split sth into two (idiom)