Có 2 kết quả:

遗传工程 yí chuán gōng chéng遺傳工程 yí chuán gōng chéng

1/2

Từ điển Trung-Anh

genetic engineering

Từ điển Trung-Anh

genetic engineering