Có 2 kết quả:

遗精 yí jīng遺精 yí jīng

1/2

yí jīng

giản thể

Từ điển phổ thông

bệnh xuất tinh một cách tự nhiên

Từ điển Trung-Anh

(1) nocturnal emission
(2) wet dream

yí jīng

phồn thể

Từ điển phổ thông

bệnh xuất tinh một cách tự nhiên

Từ điển Trung-Anh

(1) nocturnal emission
(2) wet dream