Có 2 kết quả:

疑难解答 yí nán jiě dá ㄧˊ ㄋㄢˊ ㄐㄧㄝˇ ㄉㄚˊ疑難解答 yí nán jiě dá ㄧˊ ㄋㄢˊ ㄐㄧㄝˇ ㄉㄚˊ

1/2

Từ điển Trung-Anh

(1) trouble shooting
(2) solution to difficulties

Từ điển Trung-Anh

(1) trouble shooting
(2) solution to difficulties