Có 1 kết quả:

移山志 yí shān zhì

1/1

yí shān zhì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) the will to move mountains
(2) fig. high ambitions

Một số bài thơ có sử dụng