Có 2 kết quả:

疑狱 yí yù ㄧˊ ㄩˋ疑獄 yí yù ㄧˊ ㄩˋ

1/2

Từ điển Trung-Anh

a hard legal case to judge

Từ điển Trung-Anh

a hard legal case to judge

Một số bài thơ có sử dụng