Có 4 kết quả:

遗照 yí zhào遗诏 yí zhào遺照 yí zhào遺詔 yí zhào

1/4

yí zhào

giản thể

Từ điển Trung-Anh

picture of the deceased

yí zhào

giản thể

Từ điển Trung-Anh

posthumous edict (of former emperor)

yí zhào

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

picture of the deceased

yí zhào

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

posthumous edict (of former emperor)