Có 1 kết quả:

以本人名 yǐ běn rén míng

1/1

yǐ běn rén míng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) under one's own name
(2) named after oneself