Có 2 kết quả:

以和为贵 yǐ hé wéi guì以和為貴 yǐ hé wéi guì

1/2

Từ điển Trung-Anh

harmony is to be prized

Từ điển Trung-Anh

harmony is to be prized