Có 2 kết quả:

蚁丘 yǐ qiū蟻丘 yǐ qiū

1/2

yǐ qiū

giản thể

Từ điển Trung-Anh

anthill

yǐ qiū

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

anthill