Có 2 kết quả:

乙烯 yǐ xī以西 yǐ xī

1/2

yǐ xī

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

chất êtylen, chất êten (công thức hoá học: C2H4)

Từ điển Trung-Anh

(1) ethylene
(2) vinyl

yǐ xī

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to the west of (suffix)

Một số bài thơ có sử dụng