Có 1 kết quả:

乙烯基 yǐ xī jī

1/1

yǐ xī jī

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) vinyl
(2) vinyl group (chemistry)