Có 2 kết quả:

以药养医 yǐ yào yǎng yī以藥養醫 yǐ yào yǎng yī

1/2

Từ điển Trung-Anh

"drugs serving to nourish doctors", perceived problem in PRC medical practice

Từ điển Trung-Anh

"drugs serving to nourish doctors", perceived problem in PRC medical practice